20151121-Yu Yu Liu+劉點點+亞洲大學002.jpg 
拍過她第二次了
上次是拍精靈婚紗
不過人太多都拍到人頭
所以再重拍一次

20151121-Yu Yu Liu+劉點點+亞洲大學009.jpg 

20151121-Yu Yu Liu+劉點點+亞洲大學022.JPG 

20151121-Yu Yu Liu+劉點點+亞洲大學013.JPG 

20151121-Yu Yu Liu+劉點點+亞洲大學004.jpg 

20151121-Yu Yu Liu+劉點點+亞洲大學005.jpg 

20151121-Yu Yu Liu+劉點點+亞洲大學006.jpg 

20151121-Yu Yu Liu+劉點點+亞洲大學007.jpg 

20151121-Yu Yu Liu+劉點點+亞洲大學008.jpg 

20151121-Yu Yu Liu+劉點點+亞洲大學010.JPG 

20151121-Yu Yu Liu+劉點點+亞洲大學011.jpg 

20151121-Yu Yu Liu+劉點點+亞洲大學012.jpg 

20151121-Yu Yu Liu+劉點點+亞洲大學003.JPG 

20151121-Yu Yu Liu+劉點點+亞洲大學014.JPG 

20151121-Yu Yu Liu+劉點點+亞洲大學015.jpg 

20151121-Yu Yu Liu+劉點點+亞洲大學016.jpg 

20151121-Yu Yu Liu+劉點點+亞洲大學017.JPG 

20151121-Yu Yu Liu+劉點點+亞洲大學018.jpg 

20151121-Yu Yu Liu+劉點點+亞洲大學019.jpg 

20151121-Yu Yu Liu+劉點點+亞洲大學020.jpg 

20151121-Yu Yu Liu+劉點點+亞洲大學021.JPG

 20151121-Yu Yu Liu+劉點點+亞洲大學001P1470969.JPG 

, ,
創作者介紹

綺麗的璀璨世界

綺麗的璀璨世界 發表在 痞客邦 PIXNET 留言(0) 人氣()